Τι είναι;

Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, με όλες τις κοινωνικές προκλήσεις και τις πολιτισμικές εντάσεις, η κοινωνική ένταξη γίνεται σταδιακά η κοινή απάντηση και στρατηγική για ένα έξυπνο, βιώσιμο και, «χωρίς αποκλεισμούς», μέλλον με βάση την κοινωνία.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή μιας τέτοιας ολιστικής πρακτικής, η κοινωνική καινοτομία ενσωματώνεται κάθετα στην ατζέντα της πλειονότητας των ευρωπαϊκών τοπικών πολιτικών και επιβεβαιώνεται ως το νήμα που συνδέει τις επτά επίσημες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ2020.

Στην πραγματικότητα, είτε διαβάζετε τον τοπικό τύπο που βρίσκεται σε ένα μπαρ στην κεντρική πλατεία ενός χωριού στην Ευρώπη, είτε περιηγείστε στον Ιστό για προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες, η πιθανότητα να εμφανιστεί ένα άρθρο για την κοινωνική καινοτομία είναι πολύ υψηλή.

Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο πολιτικής, η βασική πτυχή που καθιστά τις πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας εξαιρετικά συναφείς σήμερα είναι η αναπόφευκτη τάση τους να παράγουν κοινωνική αξία, αντί της αγοραίας αξίας. Μια κοσμική τάση στην ιστορία της Ένωσης που, εάν επιτύχει, θα καταφέρει να καλύψει το σημερινό κενό που υπάρχει μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών.

Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, ο κύριος ρόλος ενός Κοινωνικού Hackademy είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και έργων με τελικό στόχο να καταδείξει πώς η ψηφιακή και η κοινωνική καινοτομία μπορούν να αναπτυχθούν αμοιβαία για την υλοποίηση μιας «Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» που ιδρύθηκε σχετικά με την κοινωνική αξία και τις κοινωνικές επενδύσεις.

Η κοινωνική καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κοινωνική υποκειμενικότητα και την προσέγγιση της βάσης.