Το μάθημα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συμμετεχόντων στα βασικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας του Παγκοσμίου Ιστού (Web), του τρόπου δημιουργίας ιστότοπων με χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και στην κατανόηση όλων των διαφορετικών τμημάτων της δημιουργίας ενός ιστότοπου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:
– τους τρόπους δομής και παράδοσης του ιστού στους χρήστες ,
– τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στον Ιστό και τις βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τη δημιουργία ιστότοπων,
– εργασία με διακομιστές,
– χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου,
– δημοσιεύεισεις online.

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το μάθημα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, να είναι δημιουργικοί, να εργάζονται σε ομάδες και να χρησιμοποιούν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για τη δημιουργία λύσεων, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Δεξιότητες

Ένας μαθητής που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα, θα κάνει τις εργασίες και θα συμμετάσχει ενεργά στο μάθημα θα πρέπει, μέχρι το τέλος του μαθήματος, να αποκτήσει τις ακόλουθες ικανότητες:

DigComp 2.1 -> Competence Area 3: Creation of Digital Content -> Competence 3.1 – Developing content -> Level 3 – Intermediate

EntreComp -> Competence Area 1: Ideas & Opportunities -> Competence 1.2 – Creativity

EntreComp -> Competence Area 3: Into action -> Competence 3.5 – Learn by doing