Το μάθημα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συμμετεχόντων στον τρόπο δημιουργίας απλών εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές για συγκεκριμένο σκοπό. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:
– το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται κινητές εφαρμογές,
– πώς να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε διεπαφές χρήστη με απλή διαδραστικότητα,
– δημιουργία της λειτουργικότητας της εφαρμογής για κινητά,
– χρήση δεδομένων για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας της εφαρμογής,
– πώς να δημοσιεύσετε την εφαρμογή στους χρήστες.

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το μάθημα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, δημιουργικά, να εργάζονται σε ομάδες και να χρησιμοποιούν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για να δημιουργήσουν λύσεις, και έτσι να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες για ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Δεξιότητες

Ένας εκπαιδευόμενος που παρακολουθεί τις διαλέξεις, εκπονεί τις εργασίες και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα θα πρέπει, μέχρι το τέλος του μαθήματος, να αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

DigComp 2.1 -> Competence Area 3: Creation of Digital Content -> Competence 3.4 – Programming -> Level 3 – Intermediate

EntreComp -> Competence Area 1: Ideas & Opportunities -> Competence 1.2 – Creativity

EntreComp -> Competence Area 3: Into action -> Competence 3.5 – Learn by doing