Προτάσεις πολιτικής HackAD

Η κοινοπραξία θα εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση ξεκινώντας από εκείνους που παρέχουν και αποδέχονται εκπαίδευση και επεκτείνεται σε εκείνους που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται την εκπαίδευση, για να ενισχύσουν τη βασική συμβολή της εκπαίδευσης στην προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή. Τα αποτελέσματα του έργου επικεντρώνονται στην κινητοποίηση διαφόρων παραγόντων για ψηφιακή και κοινωνική ένταξη, και ως εκ τούτου έχουν δυνατότητες να τροφοδοτήσουν τη σχετική ψηφιακή ατζέντα της πολιτικής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης συστάσεων πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συστάσεις πολιτικής που βασίζονται στα πιλοτικά αποτελέσματα (αξιολόγηση από νέους, εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα) θα προωθηθούν μέσω τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων έργων. Οι συστάσεις θα συνοψίσουν την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς σε διάφορες χώρες και θα παρέχουν συστάσεις πολιτικής για την υιοθέτησή του σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει τις πιλοτικές εκθέσεις για να παράγει ενημερωμένες συστάσεις πολιτικής σχετικά με τη μεθοδολογία του Social Hackademy. Οι συστάσεις πολιτικής θα διανεμηθούν σε βασικούς ενδιαφερόμενους σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, όπως υπουργεία Παιδείας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητικά ιδρύματα, ομάδες προβληματισμού κ.λπ.

Η παραγωγή τελικών συστάσεων πολιτικής που βασίζονται σε μια υπάρχουσα βέλτιστη πρακτική, θα είναι κλιμακωτή σε πολλές χώρες με στόχο μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες. Θα απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρόχους κατάρτισης θα αξιοποιηθεί από τους εταίρους σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κερδίσει την απαιτούμενη προσοχή που θα επιτρέψει τη δημιουργία κυβερνητικής υποστήριξης και χρηματοδότησης.