Ποια τα πλεονεκτήματα

Μέσω της αναβάθμισης του Social Hackathon Umbria (#SHU), το έργο θα επιτύχει τα ακόλουθα οφέλη:
– Θα διευρύνει τα εκπαιδευτικά πλαίσια: Το Social Hackademy θα δημιουργήσει συνεργασίες και συνεργίες μεταξύ παραγόντων όπως δημόσιων βιβλιοθηκών, ΜΚΟ, σχολείων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών κ.λπ. μέσω της δημιουργίας «Social Hackademy Labs». Η οργάνωση του Social hackathon σε 4 ευρωπαϊκές χώρες για την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων σε νέους από μειονεκτικό περιβάλλον θα αποτελέσει το κύριο όχημα.
– Αύξηση του αριθμού των ομάδων-στόχων που θα συμμετέχουν άμεσα σε δραστηριότητες έργων: εκπαιδευτές (ηλεκτρονικοί διευκολυντές, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι για νέους κ.λπ.) από 4 οργανώσεις εταίρους που θα ενεργούν ως πιλοτικοί εταίροι. Νέοι (ηλικίας 16-29 ετών) από μειονεκτούμενο υπόβαθρο θα επωφεληθούν από τη μεθοδολογία σε 4 χώρες, συμμετέχοντας σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα συνδυασμένης εκπαίδευσης και hackathon που θα επιτρέψει τη διάδοση των καλών πρακτικών μεταξύ της ομάδας στόχου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
– Αύξηση συμμετεχόντων περιφερειών / χωρών και προσθήκη μια συνιστώσας πολιτικής προσέγγισης που θα επηρεάσει τις δραστηριότητες (από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Αυτή η διάσταση περιλαμβάνει την κάλυψη νέων γεωγραφικών πλαισίων με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σε νέες περιοχές (4 ευρωπαϊκές χώρες: Κροατία, Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία) καθώς και εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για την επιρροή πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για σχεδίαση πολιτικών προτάσεων). Το έργο θα δημιουργήσει και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης διαφόρων παραγόντων που ενδιαφέρονται για τη μεθοδολογία και τους πόρους που θα προσφέρει το έργο #hackAD.