Μεθοδολογία HackAD

Οι μελλοντικές θέσεις εργασίας, το τοπικό ψηφιακό ταλέντο και οι νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του Social Hackademy που προτείνονται και προωθούνται από τους εταίρους. Η μεθοδολογία HackAD παρουσιάζει τα εννοιολογικά και λειτουργικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ενοποίηση μιας καλής πρακτικής στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων για την κοινωνική καινοτομία σε ένα μόνιμο εργαστήριο ψηφιακών πρωτοβουλιών συν-δημιουργίας.

Ο κύριος στόχος είναι να περιγραφεί μια λεπτομερής μέθοδος για την ίδρυση και εκμετάλλευση μιας τοπικής Κοινωνικής Ακαδημίας, με τρόπο που μπορεί να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί εύκολα στις χώρες που εκπροσωπούνται στη σύμπραξη και ενδεχομένως να εμπλουτιστεί για χρήση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκινώντας από την παρουσίαση της επιλεγμένης βέλτιστης πρακτικής (το Social Hackathon Umbria), η μεθοδολογία θα επικεντρωθεί κυρίως στην (1) εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με νέους, κοινωνικά αποκλεισμένους , (2) στην οργάνωση και την υλοποίηση ενός Social Hackathon και (3) ) τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση νέων και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.