Η μεθοδολογία του #HackAd

Οι μελλοντικές θέσεις εργασίας, το τοπικό ψηφιακό ταλέντο και οι νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του Social Hackademy που προτείνονται και προωθούνται από την ευρωπαϊκή συνεργασία #hackAD.

Η μεθοδολογία Social Hackademy παρουσιάζει τα εννοιολογικά και λειτουργικά στοιχεία που έχουν χαρακτηρίσει την ενοποίηση μιας καλής πρακτικής στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων για κοινωνική καινοτομία σε ένα μόνιμο εργαστήριο ψηφιακών πρωτοβουλιών συν-δημιουργίας.
Ο κύριος στόχος είναι να περιγραφεί μια λεπτομερής μεθοδολογία για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση μιας τοπικής Κοινωνικής Ακαδημίας, με τρόπο που μπορεί να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί εύκολα στις χώρες που εκπροσωπούνται στη σύμπραξη και ενδεχομένως να αυξηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκινώντας από την παρουσίαση της επιλεγμένης βέλτιστης πρακτικής (το Social Hackathon Umbria), οη μεθοδολογία θα επικεντρωθεί κυρίως στην (1) εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με νέους κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους, (2) στην οργάνωση και εφαρμογή ενός κοινωνικού Hackathon και (3) ) τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση νέων και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.