Διοργάνωση

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των hackathons, που συνήθως απευθύνονται σε ειδικούς πληροφορικής και βασίζουν τη στρατηγική μάρκετινγκ, στη διαθεσιμότητα χρηματικών βραβείων ή στην πρόσβαση σε προγράμματα επιτάχυνσης επιχειρήσεων, ένα Social Hackathon χαρακτηρίζεται από:
– μια συμμετοχική διαδικασία για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων προκλήσεων, που σχετίζονται με τη βελτίωση ενός ή περισσότερων κοινωνικών θεμάτων ή με την ψηφιακή ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας,
– η συνεργασία ανθρώπων που έχουν χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και συμμετέχουν στο hackathon με διαφορετικούς ρόλους, με την προσδοκία να μάθουν νέες δεξιότητες ενώ διασκεδάζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής λύσης σε κοινωνικό αντίκτυπο,
– μια αρκετά εκτεταμένη περίοδο προετοιμασίας που περιλαμβάνει στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, στρατηγικό σχεδιασμό κοινωνικής επώασης, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας καλά δομημένης διαφημιστικής εκστρατείας που εστιάζει στην ειλικρίνεια από και προς όλους.

Ως εκ τούτου, συνιστάται η διοργάνωση του τελικού διαγωνισμού σε μια περίοδο του έτους που επιτρέπει τη διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα, η διοργάνωση του Social Hackathon θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές φάσεις με συνεχιζόμενες παράλληλες και διασυνδεδεμένες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν πολλούς βασικούς παίκτες.

Η οργανωτική φάση είναι η μεγαλύτερη και η πιο κρίσιμη φάση για μια επιτυχημένη οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης. Θα χρειαστεί ένας έμπειρος διαχειριστής εκδηλώσεων και μια αποτελεσματική γραμματεία με εξειδικευμένους συνεργάτες που είναι σε θέση να επιλύσουν τα προβλήματα γρήγορα και ανεξάρτητα, να επικοινωνούν και να προωθούν την εκδήλωση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς εγκαίρως και στοχευμένα, καθώς και να φροντίζουν όλα τα logistics πτυχές και συντονισμός των εξωτερικών παρόχων.